> Přejít do kalendáře <

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 

Základní informace o přijímacím řízení konaném v roce 2021

 

Pro školní rok 2021/22 plánujeme přijmout 90 uchazečů.

 

 

 • Do hodnocení přijímacího řízení budeme počítat průměrný prospěch ze všech povinných předmětů za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.
   
 • Všichni uchazeči budou konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky.
   
 • Každý uchazeč koná testy ve dvou termínech - 12. a 13. dubna 2021. Přijímací zkoušku koná uchazeč jednou na naší škole, jednou na škole, kde podal další přihlášku. Pokud však další škola nepořádá jednotné přijímací zkoušky, koná uchazeč přijímací zkoušku dvakrát na naší škole.

 


 

PŘIHLÁŠENÍ K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE
 

 

 • přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče, příp. zletilý uchazeč řediteli střední školy na 1. kolo do 1. března, na ostatní kola pak v termínu stanoveném ve vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení

   
 • nevyžadujeme na přihlášce potvrzení od lékaře
Stáhněte si přihlášku k ručnímu vyplnění ve formátu PDF nebo předvyplněnou přihlášku ve formátu xslx:

- pro případ, že chcete uvést naši školu na 1. místě - přihláška 1.,

- pokud naši školu uvádíte na 2. místě - přihláška 2.
 

 

 


 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení do oboru 36-47-M/01 Stavebnictví - zaměření pozemní stavitelství, dopravní stavitelství, architektura a design. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení - ZDE.ZÁPISOVÝ LÍSTEK

 

 • uchazeč ho obdrží do 15. března ve své základní škole,

 

 • rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

 

Další informace můžete získat za stránkách Moravskoslezského kraje a na stránkách CERMAT.

 
 

webmaster: i-Pages.cz 2015 /design: Dalibor Kovár - www.dakoart.cz